БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНБУЛАГ СУМын албан ёсны цахим хуудас
ЗАРЛАЛ
Эрхэм та бүхэнд Баянбулаг сумын албан ёсны сайтыг өргөн барьж байна. Сайтын талаар санал бодлоо илэрхийлж бидэнтэй хамтран ажиллаарай. Баянбулаг сумын эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой санал хүсэлт,шүүмжлэлийг манай сайтад үлдээн бидний ажилд гүн туслалцаа үзүүлнэ үү? Хатан Сэврэй нутгаа хамтдаа хөгжүүлье.
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

                                                                                                                               Сумын ИТХ-ын 2015 оны 12-р сарын 14 -ны

                                                                                                                            хуралдааны             дугаар тогтоолын хавсралт

 

 

БАЯНБУЛАГ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

                                                                                                                                                                                

д/д

Зорилт, арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

2016 онд хүрэх түвшин, үр дүн

Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр /сая төгрөг/

Хариуцах албан тушаалтан хамтран ажиллах

байгууллага

А

1

2

3

4

5

НЭГ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН

Зорилт 1. Өрхийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн  хүн амын амьжиргааны түвшинг сайжруулна.

1.1

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

20-с  доошгүй хүнийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучлах

  өрхийн амьжиргаа  дээшилнэ.

- ХЭДС

- ЖДҮ-ийг дэмжих сан

- Сум хөгжлийн  сан

 

Нийгмийн хөгжлийн ажилтан, Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

1.2

Малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх

сумдаа  сүү, сүүн бүтээгдэхүүн   үйлдвэрлэх цех бий болгосноор

Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх  цехийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулж эхэлсэн байна

- Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан,

- Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр

 

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл

1.3

Ажлын байрыг олноор бий болгосон  ажил олгогчдыг урамшуулах

Урамшуулалд хамрагдсан ажил олгогчдын тоо

 ажлын байраар хангасан ажил олгогчид урамшуулал олгосон байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

 

 

Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

 

А

1

2

3

4

5

Зорилт 2. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон, бэлчээрийнхээ даацад тохирсон ашиг шим өндөртэй, мал аж ахуйг хөгжүүлнэ.

2.1

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах

Мал сүргийн сайн чанарын хээлтүүлэгчийн сан бүрдүүлж, үүлдэр угсааг сайжруулах

 50-иас доошгүйсайн үүлдэрийн хээлтүүлэгч шинээр авч сайжруулсан байна

 

Малчдын хөрөнгийн эх үүсвэрээр

Мал эмнэлгийн тасаг,Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар,

 

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэлтийг хөгжүүлэх

Эрчимжсэн аж ахуй, гахай, шувууны аж ахуй эрхлэгч иргэдийг бодлогоор дэмжсэнээр

Аж ахуй эрхлэгч иргэд бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна

Сум хөгжлийн сан

Хувийн аж ахуй эрхлэгчдийн хөрөнгө

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг,нийгмийн хөгжлийн ажилтан

Хөдөлмөрийн хэлтэс

2.2.

 

Өндөр ашиг шимтэй Баянбулаг  хонины шилмэл омог байгуулах ажлын судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх  

Судалгааны ажлыг үргэлжлүүлж хийсэн байна

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар,

 

2.3

Мал сүргийг эрсдэлээс хамгаалах

 

 

 

 

 

 

өвс тэжээлийн нөөцийг сумд бүрдүүлснээр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малчдын түвшинд өөрийн малын тоонд тохирсон өвс, тэжээл бэлтгэх сарын ажлыг зохион байгуулж үр дүнг тооцох Сум бүр 50 тн-оос доошгүй өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлсэн байна.

 

 

 

 

- Сумын ОНХС

 - Орон нутгийн төсөв

- Малчдын хөрөнгө

 

 

 

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

 

2.4

Мал сүргииг  эдийн засгийн эргэлтэд оруулна

 

 

Зах зээлийн боломжийг судалж, борлуулалт хийх

Малчдын хөрөнгөөр

 

2.5

Малын эрсдлийн даатгалд хамруулах

Мал сүргийг эрсдлийн даатгалд хамруулах ажлыг даатгалын аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулснаар

Мал сүргийн эрсдэлийн даатгалд малчин өрхийн 20-оос доошгүй, мал сүргийн 25-аас доошгүй хувийг хамруулна.

 

Даатгуулагчийн хөрөнгө

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар,

2.6

Бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох

Хилийн цэсийн маргаантай газарт мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэж, сумын ЗДТГ, иргэдийг нэгдсэн ойлголттой болгох

Маргаантай газруудад хэмжилт хийж иргэдийг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангасан байна

-

Газрын даамал

ГХБХБГ

2.7.

 

 

-Бэлчээрийг хортон мэрэгчээс хамгаалах ажил хийгдснээр

 

 

-6000 га-гаас доошгүй талбайд оготно устгал хийнэ. Уг ажилд устгах

төхөөрөмжийг ашиглан  малчдын оролцоог нэмэгдүүлсэн байна

 

- Орон нутгийн хөгжлийн сан

- Тухайн сумдын ОНХС

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг,Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

2.10

Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах

Уст цэгийн хомсдолтой бэлчээрт хайгуул хийж, шаардлагатай 1 газарт уст цэг шинээр гаргасанаар

1-с доошгүй инженерийн хийцтэй худаг 5-аас доошгүй гар худаг шинээр гаргаж бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулсан байна.

Сумын ОНХС болон  төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

 

2.11

Хөдөө аж ахуйн   хоршоодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

Хоршоог бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

Хоршоог чадавхжуулна

Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

2.12

“Малчдын  хөгжлийг дэмжих” бодлогыг хэрэгжүүлнэ

-“Шинэ хот айл”, ”Малчин фермер”-ийг дэмжсэн малчдын сургалтыг системтэй зохион байгуулснаар

 

Малчдыг чадавхжуулах, хандлага өөрчлөх сургалтанд    малчдыг хамруулсан байна

Төсөл хөтөлбөр болон бусад эх үүсвэрээр

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

2.13

“Шинэ зууны илгээлтийн эзэд-2016” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Мал төллөлтийн үеэр  залуучуудыг малчин өрхөд ажиллуулснаар

Мал төллөлтийн үеэр Залуучууд малчдад тусалж, мал маллах арга ухаанд суралцсан байна

 

-

 Засаг даргын   Тамгын газар,

 Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

Зорилт 3.Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

3.1

Төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамлын тариалалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ

Нийт тариалалтын талбайд тариалалт хийснээр

Төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал, жимс жимсгэнэ хүраан авах ургацын хэмжээг

нэмэгдүүлнэ 

Газар тариалан эрхлэгчийн хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрөөр

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

 

3.2.

 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай  трактор тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй үнэээр нийлүүлэх зуучлах

 

Механикжилтийн түвшинг нэмэгдүүлснээр

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зээл, аж ахуй нэгжийн хөрөнгө

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс,

Зорилт 4. Орон нутгийн түүхий эдийн нөөцөд түшиглэсэн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ.

4.2.

 

Сумын  иргэдийн хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг хийснээр

 Иргэдийн хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлтийг тооцож, хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах

 

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Санхүүгийн алба

4.3

Сумын шилдэг бүтээгдэхүүн шалгаруулна

“Шилдэг  бүтээгдэхүүн” шалгаруулах ажлыг зохион байгуулснаар

“Орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг үзэсгэлэн худалдаанд    оролцуулж, 2-оос доошгүй бүтээгдэхүүнийг “ нэрийн бүтээгдэхүүн”-ээр шалгарах болзлыг хангуулсан байна

ЖДҮ-г дэмжих сан, аж ахуй нэгжийн хөрөнгө оруулалт

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг,Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс

Зорилт 5. Орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэн санхүү бүртгэл, статистик мэдээллийг нэгдсэн сүлжээнд оруулж нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын жишигт хүргэнэ.

5.1

Улсын  болон  орон  нутгийн татварын  орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлнэ

 

Орлогын төлөвлөгөөг   биелүүлснээр

Улсын  болон  орон  нутгийн татварын  орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр биелүүлсэн байна

 

 

-

 

Санхүүгийн алба, Татварын байцаагч

5.2

 

Татварын албанаас үзүүлэх бүх төрлийн үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжсэнээр

Мэдээллийн технологийн дэвшилтэт арга хэлбэрт суурилсан үйлчилгээг татвар төлөгчдөд үзүүлнэ

-

Санхүүгийн алба, татварын байцаагч

5.4

Төсөвт байгууллагуудыг нягтлан  бодох бүртгэлийн бодлогын  баримт  бичигтэй болгох

Олон улсын нягтлан  бодох  бүртгэлийн стандартыг хангаснаар

  олон улсын  стандарт хангасан байгууллага  тус бүрийн  онцлогийг харуулсан нягтлан  бодох бүртгэлийн бодлогын  баримт  бичигтэй  болсон  байна

Байгууллагын  төсвөөс

Санхүүгийн алба

5.5

Статистикийн мэдээллээр хэрэглэгчдийг шуурхай хангана

Эмхтгэл, танилцуулгын  тоон мэдээллийг гаргана

Бүх хэрэглэгчдийг мэдээллээр  хангасан байна.

 

Байгууллагын төсөв

Санхүүгийн алба,

Статистикийн хэлтэс

Зорилт 6. Байгалийн үзэсгэлэнт болон  түүх соёлыг дурсгалт газрууд нутаг орныхоо давуу тал, онцлогт тулгуурласан  аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.

6.1

Сум, баг суурин газар, Аялал жуулчлалын бүсийн голлох үзмэрүүдэд хүргэх замын тэмдэглэгээг байршуулна

Сум, баг суурин газар, Аялал жуулчлалын бүст хүрэх замын тэмдэглэгээ хийснээр

Дотоод, гадаадын жуулчдын байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх соёлын дурсгалт газруудад саадгүй зорчих нөхцөл бүрдэнэ

 

-төсөл хөтөлбөрөөр

 

 ЗДТГ

 аж ахуйн нэгж байгууллага, ТББ.БОАЖГ

 

6.2

Иргэд бүлэг, нөхөрлөл, хоршоо байгуулан, орон нутагтаа байгаа байгалийн үзэсгэлэнт газар, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ сэргээн  тохижуулан, хамгаалж  жуулчид хүлээн авч үйлчлэх бизнес хийх боломжийг бүрдүүлнэ

Аялалын маршрутуудын дагуух газруудыг тохижуулснаар

 

Дотоод, гадаадын жуулчдын амрах, үзэж сонирхох таатай орчин бүрдэнэ

 

- Сумын ОНХС төсөлхөтөлбөрийн санхүүжилтээр

 

- БОАЖГ

- Сумын ЗДТГ

ХОЁР: ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ МОНГОЛ ХҮН

Зорилт 7. Эрүүл мэндийн салбарын материаллаг бааз,  техник технологи, боловсон хүчний хангамжийг сайжруулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлснээр дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

7.1

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай тохилог орчинг бүрдүүлэх

Ажиллагсад үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай орчин бүрдсэн байна

Эрүүл мэндийн төвийн 10 ортой барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн барих

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

Эрүүл мэндийн төв

 

7.2

Чанар, аюулгүй байдлыг ханга сан нотолгоонд суурилсан технологийг ашиглаж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувиар

Иргэд өвчин эмгэгээ эрт үед нь оношлуулж эмчлүүлэх, өвчин эмгэг хүндрэх, архагшихаас урьдчилан сэргийлэх боломж, нэмэгдэж, тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдэл буурна.

 

-

 

 

Эрүүл мэндийн төв

 

7.3

Эрүүл мэндийн төвийг   нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана\цусны болон хүүхдийн судас тодруулагч, уламжлалт эмчилгээний\

Тоног төхөөрөмжийн тоогоор

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх

Төсөл хөтөлбөрөөр

Эрүүл мэндийн төв

7.4.

Гүйлт норм нь дууссан Эрүүл мэндийн төвийн машины парк шинэчлэлт хийх

 

 

 

Иргэдийн өвчлөл нас баралтанд хүргэж буй шалтгааныг тогтоосон судалгаатай болох

Парк шинэчлэлт хийснээр

Шинэ машинтай болсноор

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

Эрүүл мэндийн газар,Эрүүл мэндийн төв

Зорилт 8 Нийгмийн хамгааллын бодлогыг зорилтот бүлэг рүү чиглүүлж, чанар үр өгөөжийг сайжруулна.

8.1

Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд үндэслэн өрхийн амьжиргааны түвшнээр ангилсан шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ

 

Нэвтрүүлсэн шинэ төрлийн үйлчилгээний тоо

2-оос дээш үйлчилгээ нэвтэрсэн байна

-

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

8.2

Нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг сурталчлах мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг

сайжруулна

Ажил олгогч, даатгуулагчдын хамрах хүрээг нэмэгдүүлснээр

Даатгалд хамрагдсан ажил олгогч, даатгуулагч, малчдын нийгмийн даатгал,

Эрүүл мэндийн даатгалын хамралт урьд оноос 10 хувиар нэмэгдсэн байна.

-

- Нийгмийн даатгалын байцаагч,нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

8.3

Өрхийн хөгжлийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Зорилтот өрхүүд өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан хөгжсөнөөр

15 өрх

 

-нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, хөгжлийн ажилтан

- Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

- Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс

 

ГУРАВ: ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН

Зорилт 9. Сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг хөгжүүлж,  багшлах боловсон хүчний ур чадварыг дээшлүүлэн хүүхэд бүрийн авьяасыг  хөгжүүлнэ.

9.1

 

 

 

Сургууль цэцэрлэгийн материаллаг

хангамжийг сайжруулах

Гал тогооны тоног төхөөрөмж, зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх

 

 

Сургууль цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл

Боловсролын багц

9 жилийн дунд сургууль,Боловсрол соёлын газар

9.2

 

Авьяас, ном  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

-Хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх дугуйлан секцид  хамрагдах хүүхдийн тоо, хувь

-Хүүхэд бие дааж болон багш, эцэг, эхтэй хамтран туурвиж, нийтийн хүртээл болсон номын тоо, төрөл

- Дугуйлан секцид хамрагдалт      

 

- Хүүхэд номыг бүтээлчээр унших арга зүйд суралцсан байна.

 

- Хүүхэд бие  даан  бүтээсэн номын тоо нэмэгдсэн байна.

 

-

 

- 9 жилийн дунд сургууль

-

9.3

Багшийн арга зүйн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх,  Залуу багш нарыг  дэмжих, идэвхжүүлэх

 Сурлагын амжилт чанарын хувь

Цөм хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж сурлагын амжилт   чанар урьд оноос нэмэгдсэн байна.

Боловсролын багцаас

 

-9 жилийн дунд сургууль

- Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

- Боловсрол, соёлын газар

 

9.4

Айл өрхүүдийг номын сантай болох хөдөлгөөн өрнүүлж, сурталчлах

 

-Шинээр номын сантай болсон өрхийн тоо

 -Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн  хувь

-Нийт өрхийн 10 хувь

-

Байгууллагын зардал

Соёлын төв

Зорилт 10. Соёл, урлаг, биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг бүх нийтийн хүртээл болгож, үр өгөөжийг сайжруулна.

 

10.1

Биет болон биет бус соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулан өвлөн уламжлагчийг алдаршуулах

- Хамгаалсан өвийн тоо

- Өвлөн тээгчийн тоо

- Мэдээллийн баяжилт

Хамгаалсан өв, өвлөн тээгчдийн тоо урьд оноос нэмэгдэж, Мэдээллийн санд баяжилт хийгдсэн байна

Байгууллагын зардлаар

Соёлын төв, Аймгийн музей

 

 

10.2

2016 оныг бүх нийтийн биеийн тамир, спортын жил болгосонтой холбогдуулан иргэдийн идэвх санаачилга, оролцоог нэмэгдүүлж, аймгийн бүх ард түмний спортын наадамд оролцуулах

Спортын наадам зохион байгуулагдсан байна

 

Спортын төрлөөр

 

 

Оролцсон хүний тоогоор

- Аймгийн бүх ард түмний спортын наадамд оролцсон байна

- Сум, байгууллагын баг,

тамирчдын оролцоо нэмэгдсэн байна

-

 Соёлын төв

Аймгийн БТСГ

10.3

 Орон нутаг судлах танхим /ОНСТ/-ын сан хөмрөгийн улсын тооллого хийх

Улсын тооллого хийгдсэн байна

 сумын ОНСТ-ын улсын үзлэг тооллогод сан хөмрөгийн бүх үзмэр хамрагдсан байна

 

БСШУЯ, байгууллагын төсвөөр

Соёлын төв

Аймгийн БСГ

Музей

Зорилт 11. Хүнээ хөгжүүлж чадварлаг, хөдөлмөрч, бүтээгч иргэдийг төлөвшүүлэх “Хөгжсөн иргэн – хөгжлийн түлхүүр”  бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

11.1.

Хүүхэд хамгааллын стратеги, “Аймгийн хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг сайжруулах цогцолбор хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх

Тусламж дэмжлэг шаардлагатай хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо

 

Зорилтот бүлгийн хүүхдийн 20 хувьд хүрч үйлчилнэ

-

-Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

-Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс

11.2

 

“Эх орон -36” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Орон нутагт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чадавхитай болж, хөтөлбөр тогтвортой хэрэгжсэнээр

Бэлтгэгдсэн  орон нутгийн 130 сургагч багшийн оролцоотойгоор 1000 хүүхэд хөтөлбөрт хамрагдсан байна

Төсөв шийдэгдснээр

 

Засаг даргын Тамгын газар, нийгмийн түншлэл баг

11.3.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр

Хөтөлбөрийн 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 80-аас дээш хувьтай хэрэгжсэн байна

төсвөөс

Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

11.4.

Нийгмийн 3 талт зөвшил 2016-2017 оны хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж  орон нутгийн хөгжилд төр, үйлдвэрчний байгууллага, ажил олгогчдын оролцоо, хамтын ажиллагааг бодлогоор дэмжинэ

2016-2017 оны Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрийн хэрэгжилтээр

2016-2017 оны Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээр байгуулж, 80-аас доошгүй хувьтай хэрэгжсэн байна

-

- Нийгмийн хөгжлийн ажилтан - Үйлдвэрчний хороо   - Ажил олгогч эздийн байгууллага

11.5.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80-аас доошгүй хувьтай хэрэгжсэнээр

ХАБЭАхуйг эрхэмлэгч байгууллагын тоо нэмэгдэнэ

Байгууллагын төсөв

Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн хөгжлийн ажилтан

11.6.

 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлттэй уялдуулан иргэд, сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох

Ажил мэргэжлийн  чиг баримжаатай болж зөвлөгөө мэдээлэлд хамрагдсан хүний тоогоор

мэргэжлийн чиг баримжаа олгож, зах зээлд хөрвөх чадвартай болгоно

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

 

Засаг даргын Тамгын газар, МСҮТ,

11.7.

Насан туршийн боловсролын орон нутгийн тогтолцоог бүрдүүлж, үйл ажиллагааг  өргөтгөх

-Сургалтын модуль, гарын авлага материал  гаргаснаар

-Бүх нийтэд зориулсан

зайны сургалтыг  хийснээр

НТБ-ын үйл ажиллагаа өргөжиж, хүртээмж нь нэмэгдэн, иргэдийн хандлагад өөрчлөлт гарна

Сургуулийн төсвөөс

-9 жилийн дунд сургууль

        ДӨРӨВ: АЮУЛГҮЙ  ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН

 

Зорилт 12. Иргэдийг эрүүл мэндийн шаардлага хангасан ундны цэвэр усаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ

 

12.1

Усны эх үүсвэрийг хамгаалж, усны зохистой хэрэглээг бий болгоно

 

Булгийн усны ундаргыг хамгаалснаар

Зайлшгүй хамгаалах шаардлагатай булгийн эхийг хамгаалсан байна.

ОНХС

Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, багийн засаг дарга нар

12.2.

 

Хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлснээр

 хамгаалалтын бүс тогтоож тэмдэгжүүлсэн байна

 

 ОНХС

Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч

Зорилт 13. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

13.1

Иргэдэд экологийн боловсрол олгоно

Сурагчдын экологийн боловсрол дээшлүүлэх сургалт, эко аялал зохион байгуулснаар

Сурагчдын дунд  сургалт, эко аяллыг  зохион байгуулж үр дүнг тооцсон байна

-

Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, ЕБС,

13.2

 

Иргэдэд байгаль орчныг хамгаалах, экологийн боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулснаар

Иргэдэд байгаль орчныг хамгаалах, экологийн боловсрол олгох, хууль тогтоомж сурталчилах танхимын сургалтыг  5-аас доошгүй удаа явуулсан байна

 

Байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч

 

 

 

 

13.3.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 303 дугаар тогтоолын дагуу Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Байгаль цаг агаарын болон хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эрсдэл эмзэг байдлыг бууруулах чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулснаар

Байгаль цаг агаарын аюулт үзэгдэл, ой, хээрийн болон объектын гал түймрийн аюул, үер ус, уул уурхайн осол, урьдчилан сэргийлэх талаар ард иргэдэд сургалт зохион байгуулах бүлэг хэсгүүдийг чадавхжуулсан байна

Гамшгаас хамгаалах сан

 

Засаг даргын Тамгын газар

Онцгой байдлын газар

ТАВ: ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН

Зорилт 14 Төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчдын чадавхи, сахилга хариуцлага, гүйцэтгэх үүргийг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй, түргэн  шуурхай  хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

 

14.1

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, сайжруулна

Иргэдийн санал, хүсэлт, үгийг сонсож бодлого шийдвэртээ тусгаснаар

-Иргэд төрийн байгууллагуудын итгэлцэл сайжирна

-Иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ

 

 

-

Засаг даргын Тамгын газар

14.2

Төрийн захиргааны байгууллагын тогтоол шийдвэрийг цахимаар нэгтгэн, хяналт тавих, үнэлгээ өгөх www.unelgee.bkh.gov.mn систем хийлгэж цахим хэлбэрт шилжүүлэх

Цахим системийн ашиглалтаар

Төрийн  байгууллагын бүх шатанд тайлан мэдээ цаг хугацаандаа гардаг болж, төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага сайжирна

Байгууллагын төсөв

 

Засаг даргын тамгын газар

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс

14.3

Төрийн байгууллагуудын ажилтнуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах зохион байгуулалтын бодит арга хэмжээ авах

Байгууллагуудын удирдах болон гүйцэтгэх ажилтныг сургалт дадлагажуулалтанд хамруулж ажиллана

 Байгууллагуудын архив албан хэрэг хөтлөлт,ажиллагсдын ур чадвар сайжирсан байна

Байгууллагуудын төсөв-

Засаг д< Мэдээ оруулсан: 2016-06-04 20:00:00